План за действие за опазване на калописиевия и месночервения дланокоренници за периода 2022-2031 г. в България

Снимка:

Дейности по проекта

  1. Изготвяне на план за действие за видовете орхидеи Dactylorhiza kalopissii и Dactylorhiza incarnata
  2. Организиране и провеждане на обществени обсъждания
  3. Организация и управление, мерки за информация и комуникация и подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки

Калописиев и месночервен дланокоренник

Видовете от род Dactylorhiza имат важна роля за местообитанията, в които се срещат. Техният жизнен цикъл е преплетен неразривно с други организми, като формира по този начин множество връзки между отделни елементи на хабитата. За развитието на тези растенията от голямо значение са симбиотичните им отношения с микоризни гъби. Семената се развиват благодарение на осигуряваните от гъбите биогенни вещества. Видовете от рода не образуват нектар, но се опрашват от специфични видове насекоми, които биват привличани от аромата на храна, отделян от цветовете на растението.

Видовете дланокоренници, въпреки различните си разпространение и консервационен статус, имат еднакво важно значение за природозащитата: те са индикатори за здрави и оптимално функциониращи екосистеми.

Dactylorhiza kalopissii

Снимка:

Калописиев дланoкоренник

Dactylorhiza kalopissii (E. Nelson)

Царство Plantae
Отдел Spermatophyta
Клас Monocotyledonae
Семейство Orchidaceae
Род Dactylorhiza

Калописиевият дланокоренник е многогодишно тревисто растение с розови до светлолилави цветове, двуполови. Съцветието е цилиндрично и гъсто, листата им – едноцветни, зелени с ланцетна форма, а стъблото е кухо. Устната е неясно триделна, плоска, изпъстрена с дребни точици. Шпората е тясноконична. Плодът e кутийка.

20–60 cm

Стъбло

4-9 броя

Листа

20–30 (45) цвята

Съцветие

8-12 mm

Шпора

Dactylorhiza incarnata

Снимка:

Месесточервен дланoкоренник

Dactylorhiza incarnata ((L.) Soó, 1962)

Царство Plantae
Отдел Spermatophyta
Клас Monocotyledonae
Семейство Orchidaceae
Род Dactylorhiza

Месесточервеният дланокоренник е многогодишно тревисто растение, геофит с две грудки, с дребни месесто-розови цветове. Съцветието е по-късно цилиндрично, с повече цветове, листата им са зелени без напетняване, с ланцетна форма, а стъблото е кухо. Устната е почти ромбична, слабо 3-делна, огъната, напетнена с чертички и точици. Шпората е конична. Плодът е кутийка.

15-80 cm

Стъбло

4-8 броя

Листа

30–60 (100) цвята

Съцветие

5-9 mm

Шпора

План за действие за периода 2022-2031 г.

  • План за действие за периода 2022-2031 г.

Разпространение

Калописиев дланокоренник

Видът е балкански ендемит. Разпространен е на територията на Гърция и България. В България популациите му са с локално разпространение. Среща в Стара планина, Средна гора, Родопи и Тунджанска хълмиста равнина.

Месесточервен дланoкоренник

Видът е широко разпространен в Европа и Азия: от Ирландия и Португалия до Сибир и Китай. В България се среща в Западна Стара планина, Софийски район, Витошки район, Пирин, Рила, Средна гора и Западни Родопи.

Местообитания

Калописиев дланокоренник

Калописиевият дланокоренник се среща в силно преовлажнени, мочурливи ливади и приизворни мочурища в низинния и нископланинския пояс. Видът е светлолюбив и се среща на места с алкална до неутрална почва.

Месесточервен дланoкоренник

Месесточервеният дланoкоренник се среща по влажни до мочурливи ливади. Почвата може да е алкална, също така и кисела. По индикаторите на Ellenberg, видът е взискателен към светлина (индикатор за светлина: 8/10), хигрофилен (индикатор за влага: 8/10) и се среща главно в места, бедни на хранителни вещества (индикатор за хранителни вещества: 2/10).

Размножаване и биологични особености

Калописиев дланокоренник

Основният сезон на цъфтеж е през май-юли. Размножава се със семена и се опрашва се от насекоми. Семената на вида са дребни, с недоразвит зародиш и имат способност за прелитане на значителни разстояния. Наблюдава се вегетативно развитие, като при ежегодното възобновяване от една грудка се развиват две нови (дъщерни) грудки.

Месесточервен дланoкоренник

Основният сезон на цъфтеж е от края на май до края на юни, а плодовете му узряват в края на август. Опрашителите на месесточервения дланoкоренник са медоносните пчели и земните пчели. Поради изключително малките му семена, вятърът е доминиращ в разпръскването на семена. Видът също така може да се размножава вегетативно, като създава дъщерни грудки.

Заплахи

Калописиев дланокоренник

Основна заплаха за вида е промяната на неговите местообитания, което води до ограничаване на разпространението на вида. Промяна на хидрологичния режим (засушаване на ливадите), коситба, която води до нарушаване на размножаването, паша на домашни животни и други фактори влошават състоянието на популациите на калописиевия дланокоренник.

Месесточервен дланoкоренник

Основни заплахи за вида са промяната в режима на земеползване и хидрологичният режим на находищата (засушаване на ливади). Използването на пестициди и торове, разораването на ливадите, превръщането им в интензивни пасища променят условията на средата, нарушавайки естествените местообитания на месесточервения дланокоренник.

Природозащитно състояние

Калописиев дланокоренник

Критично застрашен

Червена книга на Република България

Приложение №2 и №3

Закон за биологичното разнообразие

Приложение II

Директива на Съвета №92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Месесточервен дланoкоренник

Критично застрашен

Червена книга на Република България

Приложение №3

Закон за биологичното разнообразие

Връзки

  1. Първи вариант на Плана за действие за опазване на популациите на калописиевия и месесточервения дланокоренници
  2. Формуляр за обратна връзка
  3. Форум
  4. Публикуван План за действие за опазване а калописиевия и месночервения дланокоренници (Dactylorhiza kalopissii E. Nelson и Dactylorhiza incarnata (L.) Soó) за периода 2022 – 2031 г. в България

Нормативна база

Новини

Подобни проекти